Leppehiem vindt het erg belangrijk dat klachten gemeld worden, zodat we ervoor kunnen zorgen dat er zo spoedig mogelijk naar een oplossing kan worden gezocht. Klachten over onze voorzieningen bij u thuis, zoals thuiszorg, huishoudelijke verzorging of alarmering, kunt u melden bij Oars troch Leppehiem via 0566-632075. Klachten over onze voorzieningen vanuit het Mienskipssintrum, zoals de dagondersteuning, maaltijdservice of ons activiteitenprogramma, kunt u melden bij de receptie van Leppehiem via 0566-654654.

Een aantal klachten worden door de receptioniste of contactpersoon rechtstreeks opgelost. In andere gevallen zoekt het afdelingshoofd van de betreffende dienst een oplossing en bespreekt die met u. Mocht u er niet uit komen met het afdelingshoofd, dan kunt u de klacht laten registreren en wordt de klacht behandeld door de desbetreffende manager. Ook wordt er geƫvalueerd of een klacht naar tevredenheid is opgelost. Ons beleid is dat er altijd op de klacht wordt teruggekomen.

Heeft de klacht betrekking op zorg of ondersteuning vanuit de Zorgverzekeringswet of Wet Maatschappelijke Ondersteuning? En kan deze niet samen met het betreffende afdelingshoofd of de manager naar tevredenheid worden opgelost? Of gaat het om een ernstige klacht, bijvoorbeeld klachten die te maken hebben met onverantwoorde zorg of herhaaldelijke tekortkomingen, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris of de klachtencommissie van Quasir:

Klachtenfunctionaris

De onafhankelijke klachtenfunctionaris koppelt de klacht altijd terug naar de organisatie. De klachtenfunctionaris fungeert als bemiddelaar tussen de organisatie en de klager. De klachtenfunctionaris is niet bevoegd om toezeggingen te doen. Dit is aan de bestuurder. De klachtenfunctionaris is mevrouw L. de Boon, telefoonnummer: 06-48445538 en e-mail: bemiddeling@quasir.nl

Klachtencommissie Quasir

Deze commissie heeft als taak om een bijdrage te leveren aan het oplossen van formele klachten over het verblijf en de zorg in en van Leppehiem. De klacht wordt volgens het reglement klachtencommissie afgehandeld. De klachtencommissie is niet bevoegd om toezeggingen te doen. Dit is aan de bestuurder. Behalve wanneer het klachten betreft in het kader van de Wet Bopz. Dan is de klachtencommissie bevoegd om toezeggingen te doen. Het adres van de Klachtencommissie Quasir is: Postbus 1021, 7940 KA MEPPEL, Telefoon: 0561 618711, info@quasir.nl, www.quasir.nl

Geschillencommissie

Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is opgelost door de klachtcommissie of de klachtenfunctionaris, dan kan de cliƫnt de klacht indienen bij de geschillencommissie. Het adres van de geschillencommissie is: Postbus 90600, 2509 LP DEN HAAG, Tel: 070 3105310.