Officiële gegevens Mienskipssintrum Leppehiem

Statutaire naam: Stichting Verzorgingscentra Utingeradeel
Publieksnaam: Mienskipssintrum Leppehiem
KvK nummer: 41000048
RSIN nummer: 003197852
IBAN nummer: NL93 RABO 0352 1034 34
BTW nummer: NL 003197852 B01

Doel van de stichting
Huisvesting, zorg en ondersteuning bieden aan ouderen welke deze zorg en ondersteuning behoeven op basis van de vraag en behoefte van cliënten uit de regio; cliënten uit de regio ondersteunen bij het zelfstandig wonen; het bijdragen aan het maatschappelijke welbevinden van cliënten uit de regio.

Beleidsplan, kwaliteitsjaarverslag en jaarrekening
Het actuele beleidsplan van Leppehiem en een actuele jaarrekening kunt u hieronder downloaden. Vanuit de jaarverantwoording en vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is tevens een Kwaliteitsjaarverslag opgesteld, dat hieronder gedownload kan worden.

Raad van Toezicht:

Verhoudingen bestuurder en Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de organisatie en in de reglementen voor de Raad van Toezicht en de Bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen belang in de organisatie, hebben een onafhankelijke positie en ontvangen geen vergoeding. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • Zwier Kroese
  • Grada Stoker
  • Halbe van der Wal
  • Harry van Dooren
  • Freerk Wind

De statuten van de organisatie, de bijbehorende reglementen voor Raad van Toezicht en Bestuurder, en de toezichtsvisie / profiel van de Raad van Toezicht kunt u hieronder downloaden:

Bestuurder

De bestuurder van Leppehiem is tevens bestuurder van Stichting De Boarn (nevenfunctie). Op dit moment wordt de functie vervuld door interim bestuurder Leonard van den Pol.

Bezoldiging van de bestuurder vindt plaats aan de hand van de adviesregeling arbeidsvoorwaarden directies zorginstellingen minus 5%. Bezoldiging is opgenomen in het financieel jaarverslag en Digi MV.

Werkgebied

Mienskipssintrum Leppehiem is werkzaam binnen zorgkantoorregio 18 (Fryslân). Het werkgebied strekt zich uit van het Lege Midden tot en met de Lege Geaen. Concreet behoren de volgende dorpen in 2016 tot het werkgebied van Leppehiem.

- Akkrum - Nes - Nieuwebrug - Haskerdijken - Jirnsum - Grou - Reduzum-
- Friens - Idaerd - Eagum - Wergea - Warten - Warstiens - Wirdum
- Swichum - Raerd - Dearsum - Poppenwier - Tersoal - Sibrandabuorren - Terherne

Leppehiem maakt tevens onderdeel uit van het netwerk Palliatieve zorg (Zuid Friesland)


Officiële gegevens Stichting De B
oarn

Statutaire naam: Stichting De Boarn
KvK-nummer: 01107229
IBAN nummer: NL98 ABNA 054 29 26 032
BTW nummer: NL 8142.01.854.B.01